Vítáme Vás na oficiálních stránkách místní organizace ČRS v Ústí nad Orlicí.

  Na základě výroční členské schůze MO ze dne 17.3.2012 upozorňujeme naše členy, že počínaje dnem 26.5.2012 budou prováděny kontroly na Malé vodě (Libchavský rybník, Myslivecký rybník). Kontroly jsou oprávněni provádět navržení a schválení členové naši MO ČRS.

Jedná se o:

  • 1. Josef Blažek
  • 2. Josef Vaňous
  • 3. Dušan Jančák
  • 4. Milan Skalický
  • 5. Petr Langer
  • 6. Václav Vávra
  • 7. Jan Blažek
Při předložení průkazu člena rybářské stráže "MALÁ VODA" MO ČRS Ústí nad Orlicí je každý poskytnout kontrolnímu orgánu součinnost.

Rybářská stráž

Rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna

a)

kontrolovat

 

1.

osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou k tomuto lovu oprávněné a zda provádí lov řádně a způsobem, který umožňuje tento zákon,

 

2.

osobám lovícím ryby nebo vodní organizmy rybářské nářadí, obsah rybářské loďky, nádrže nebo jiného zařízení užitého k uchování ryb a rybářské úlovky, z hlediska dodržení rybářského práva,

 

3.

osoby lovící ryby pomocí elektrického proudu, zda vlastní povolení příslušného rybářského orgánu k tomuto způsobu lovu, jakož i zda vlastní potřebné osvědčení prokazující jejich způsobilost k práci s elektrickým zařízením při lovu ryb a osvědčení dokladující bezpečnou použitelnost elektrického zařízení k lovu ryb,

 

4.

užívání jezů, stavidel, zdymadel, výpustí a jiných zařízení z hlediska dodržování právních předpisů a opatření na ochranu výkonu rybářského práva,

 

5.

způsob a rozsah užívání vod a jejich kvalitu;

b)

požadovat

 

1.

od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy prokázání její totožnosti, předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu,

 

2.

od osoby důvodně podezřelé ze spáchání přestupku nebo trestného činu v bezprostřední blízkosti rybářského revíru předložení rybářského lístku, popřípadě povolenky k lovu nebo jiného dokladu opravňujícího osobu k lovu anebo dokladu o nabytí ryby nebo vodního organizmu,

 

3.

součinnost, popřípadě pomoc orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, nemůže-li zajistit vlastními silami a prostředky výkon funkce rybářské stráže;

c)

zadržet

 

1.

povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto zákonem, a tuto doručit nejpozději do 5 pracovních dnů tomu, kdo povolenku vydal,

 

2.

úlovek, rybářské nářadí nebo nástroj osobě, která tím spáchala přestupek nebo trestný čin, nebo z jehož spáchání je důvodně podezřelá;

d)

vstupovat na pozemky, stavby, jezy, rybí přechody a jiná zařízení v souvislosti s výkonem funkce rybářské stráže, a to v rozsahu nezbytně nutném, a užívat k tomu v nezbytné míře existující přístupové cesty;

e)

ukládat a vybírat pokutu v blokovém řízení za spáchání přestupku podle tohoto zákona a podle zákona o přestupcích.

Rybářská stráž je při výkonu své funkce povinna

a)

nosit služební odznak na viditelném místě,

b)

prokazovat se průkazem rybářské stráže,

c)

kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností stanovených tímto zákonem,

d)

zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody v rybářském revíru,

e)

oznamovat neprodleně zjištěné závady a škody podle jejich povahy uživateli rybářského revíru a příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který ji ustanovil, popřípadě orgánu příslušnému k ochraně přírody a krajiny15) nebo Policii České republiky.16)

(2) Rybářská stráž je povinna oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností všechny změny týkající se podmínek uvedených v § 14 odst. 2 písm. b) až e).

Legislativa:

 

Odznak RS Průkaz RS